Miljödatabas för massa- och pappersbruk, samt sågverk

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-09-16
Utsläpp, avfallsmängder och energiförbrukning från massa- och pappersbruk, samt sågverksindustrin

Utsläpp till luft och vatten, bildat avfall samt energianvändning vid svenska massa- och pappersfabriker och sågverk har sammanställts. Redovisningen baseras på uppgifter som anläggningarna rapporterar till myndigheter.

Uppgifterna redovisas på tre olika sätt:

 • Per bruk med sökbarhet efter namn eller anläggningsnummer
 • Sammanställning av uppgifter från alla bruk i samma tabell
 • Totalt: en summering av uppgifter från alla anläggningar
   

De flesta uppgifterna baseras på uppmätta värden enligt föreskrifter och kontrollprogram. I vissa fall, t ex utsläpp av koldioxid, har uppgifterna tagits fram genom en beräkning, som grundar sig på en kombination av schablonvärden och bränsleanvändning, produktion m m. Sammanställningen utgörs av inlämnade värden, vilka endast avrundats i totalsammanställningen.

De värden som redovisas kan inte alltid direkt jämföras mellan anläggningar. Utsläppsnivå, typ av utsläpp, avfallsmängder och energianvändning varierar mellan anläggningarna, bl a beroende på att process, teknik och produktsortiment ser olika ut. Vissa anläggningar tillverkar pappersmassa (kemisk eller mekanisk), andra papper och flera är integrerade, dvs de tillverkar både pappersmassa och papper av olika slag. Dessutom tillverkas el och värme som används i processerna och i vissa fall även försäljs. Fabrikens ålder spelar också roll.

Några förtydliganden:

 • Produktion avser volymen som producerats under året. Skogsindustrierna redovisar i andra sammanhang uppgifter på leveranser och säljbar produktion, vilka naturligen skiljer sig från de här redovisade produktionsuppgifterna.
 • Fossila bränslen utgörs av eldningsolja, dieselolja, gasol, kol, naturgas och spillolja. De uttrycks som tillförd energi.
 • Biobränslen utgörs av returlutar, bark, spån, grenar och toppar samt tallolja. De uttrycks som tillförd energi.
 • Såld värme inkluderar både ånga och varmvatten.
 • Utsläpp av svavelföreningar uttrycks som utsläpp av elementärt svavel (S).
 • Utsläpp av koldioxid uppdelas i biogent, som härrör från biobränslen samt fossilt, som härrör från fossila bränslen.
 • Avfall och restprodukter uttrycks som våtvikt. Torrhalten varierar mellan olika slag av avfall och restprodukter.
 • Tidigare år (före 2001) har liknande sammanställningar redovisats i rapporter från Naturvårdsverket.
   

Gå till Miljödatabasen

Kontakt

Ingrid-Haglind.jpg
Ingrid HaglindDirektör Produkter och Produktsäkerhet08-762 72 11
Gunilla Beyer2.jpg
Gunilla BeyerDirektör Produktfrågor Trä08-762 79 95