Avsiktsförklaring för miljöarbetet

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-01-08
Svensk skogsindustri antog redan 1988 en gemensam avsiktsförklaring för sitt miljöarbete. Denna har därefter uppdaterats. Avsiktsförklaringen slår fast att företagens miljöarbete är inriktat mot ständiga förbättringar. Många företag har dessutom egna miljöpolicys och åtaganden om ständiga förbättringar.

Svensk skogsindustri har antagit följande avsiktsförklaring för sitt miljöarbete:

Miljöarbetet ska präglas av en helhetssyn där skog, processer och produkter ingår i ettuthålligt kretslopp.

  • Miljöarbetet ska inriktas mot ständiga förbättringar och åtgärderna styras av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.
  • Miljöarbetet och miljöinformationen ska präglas av öppenhet och saklighet. 
  • Skogsindustrin ska tillverka funktionella och miljöanpassade produkter. 
  • Skogsindustrin ska använda vedråvara från uthålligt brukade skogar där den biologiska mångfalden bevaras.
  • Skogsindustrin ska verka för att återanvändning av returpapper ses som en  miljöanpassad del i kretsloppsamhället.
  • Skogsindustrin ska hushålla med resurser och energi samt ta till vara möjligheterna till bränsle- och elproduktion.
  • Skogsindustrin ska i samverkan med övriga aktörer bidra till att samhällets påverkan på klimatet lindras.
  • Skogsindustrin ska verka för att miljöanpassa transporterna.
  • Skogsindustrin ska verka för att branschens leverantörer av insatsvaror, tjänster och utrustning tar sitt ansvar för miljön.
  • Skogsindustrin ska ha goda kunskaper om branschens inverkan på miljön och om åtgärder för att minska miljöpåverkan.
Twitter Facebook LinkedIn

Kontakt

Christina-Wiklund.jpg
Christina WiklundMiljödirektör08-762 72 33