Miljö

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-11-26
Skogsnäringen har en helhetssyn på miljöarbetet och inkluderar såväl råvaror, tillverkning som produkterna. Skogsbruk, massa- och pappersbruk, sågverk och skogsbolagens biobränsleproduktion utgör ett industriellt system i vilket skogsråvaran tas tillvara på ett effektivt sätt. Råvaran är förnybar och produkterna återvinningsbara. Skogsindustrin är den industribransch som har de bästa förutsättningarna att bidra till att minska klimatförändringar.

Genom fotosyntesen omvandlas solenergi, koldioxid och vatten till kolföreningar som är byggstenar i trädens tillväxt. Detta innebär att såväl skogen och skogsprodukterna har en positiv effekt på klimatförändringen. Läs mer under klimat till vänster. Under Produkter (ovan) finns information om hur utsläppen kan beräknas för produkternas hela livscykel, så kallade Carbon Footprints.

Inom massa- och pappersindustrin bygger processerna på interna kretslopp där vatten, processkemikalier, vedrester och energi recirkuleras. Det bidrar till att resursanvändningen är effektiv och utsläppen till miljön blir låga. Miljö- och energiledningssystemen säkerställer att arbetet sker effektivt. Idag finns certifierade ledningssystem vid i princip hela massa- och pappersproduktionen och drygt halva sågverksproduktionen.

Miljöarbetet i skogsindustrin startade redan på 1970-talet och var då främst inriktat på att minska utsläppen till vatten och luft. Arbetet har varit framgångsrikt och utsläppsminskningarna har skett genom kombinationer av processförändringar och reningsutrustningar. Klorgasblekningen upphörde för mer än 20 år sedan. Övergången till andra blekningskemikalier kunde ske tack vare successiva förändringar i tillverkningsprocessen för kemisk massa. Idag renas mer än 95 % av avloppsvattnet i två eller tre steg innan det släpps ut i vattendragen. 

Trots att tillgången på vatten är god i Sverige strävar bruken efter att minska vattenanvändningen, vilket samtidigt leder till lägre energiåtgång. Vattnet tas direkt från sjöar och vattendrag. Grundvatten används inte.

Sågverkens miljöarbete inriktas främst mot bullerbekämpning, energieffektivisering och minskning av utsläppen till luft. Bevattningsanläggningarna för timmer är klimatstyrda och vattnet återcirkuleras oftast i slutna system.

Skogsindustrins koldioxidutsläpp från fossila bränslen har minskat väsentligt sedan början av 1990-talet eftersom olja håller på att fasas ut till förmån för biobränslen. Den minskade oljeanvändningen och lägre svavelhalt i oljan har tillsammans med bättre förbränningsteknik och effektivare reningsutrustning medfört att svavelutsläppen till luft minskat med 95 procent sedan början av 1980-talet. Kväveoxidutsläppen har dock inte kunnat reduceras i samma utsträckning då det idag inte finns någon kostnadseffektiv teknik för återvinningspannorna vid sulfatmassabruken.

Den största mängden restprodukter energiåtervinns i brukens fastbränslepannor och förser processerna med värme och el. Andra användningsområden är till exempel som konstruktions- eller täckningsmaterial av avslutade deponier samt för vitalisering av skogs- och jordbruksmark. Försök genomförs med rötning av slam från brukens reningsanläggningar för att producera biogas.

Flera skogsindustriföretag har ansvar för mark där det tidigare bedrevs verksamhet enligt dåtidens praxis och miljökrav – mindre krävande än dagens. Ibland behöver marken saneras, vilket då kan ta betydande resurser i anspråk. Noggranna utredningar i samråd med miljömyndigheterna ligger till grund för hur detta ska ske.

Sedan 1970 har branschen bedrivit gemensamma miljöprojekt inom ramen för Stiftelsen skogsindustrins vatten- och luftvårdsforskning (SSVL). Projekten har kontinuerligt avlöst varandra och frågor som inte kunnat besvaras inom ett projekt har tagits upp i nästa amtidigt som nya frågeställningar har lyfts. SSVLs arbete har haft stor betydelse för massa- och pappersindustrins framgångsrika miljöarbete.

Redan 1988 antog skogsindustrin en avsiktsförklaring om miljöarbetet vilken slår fast att miljöarbetet ska ha en helhetssyn och inriktas mot ständiga förbättringar. Denna har sedan uppdaterats.

För massa- och pappersindustrin finns miljö- och energidata redovisade i miljödatabasen.

Ytterligare fakta redovisas i följande grafer (klicka på länkarna så öppnas pdf-dokument av respektive graf):

Utgifter för miljöskydd

Certifierade miljöledningssystem

Utsläpp av lösta organiska ämnen

Utsläpp av klorerad organisk substans

Utsläpp av svavel

Ökad produktion och minskade utsläpp 

Twitter Facebook LinkedIn

Kontakt

Christina-Wiklund.jpg
Christina WiklundMiljödirektör08-762 72 33
Ingrid-Haglind.jpg
Ingrid HaglindDirektör Produkter och Produktsäkerhet08-762 72 11