Klimat

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-03-04
Skogen och skogsprodukter ingår i kolets kretslopp. Kol finns i allt levande material. Kol finns också i luften som koldioxid. Skogen får sin livskraft från solen. Genom fotosyntesen omvandlas solenergi, koldioxid och vatten till kolhydrater som är byggstenar för trädens tillväxt. Att träden tar upp koldioxid från luften innebär alltså att kol lagras i träd och skogsmark.

Samtidigt avges delar av detta kol från såväl levande träd som skogsmark. Nettoeffekten blir ändå att betydligt större mängder koldioxid tas upp än vad som avges. Skogen bidrar därmed till att motverka växthuseffekten. Skogsprodukter som trä och papper innehåller kol som tagits upp av träden i form av koldioxid. Dessa kolföreningar lagras under produkternas hela livslängd och på så sätt begränsas växthuseffekten.

En stor del av skogsindustrins produkter återvinns och/eller återanvänds. När de uttjänta produkterna används som bränsle eller komposteras frigörs koldioxiden. Motsvarande mängd koldioxid tas upp av de växande träden och omvandlas till nya byggstenar för trädens tillväxt. Därmed är cirkeln sluten och ett nytt kretslopp kan börja.

kolets-kretslopp.jpg

De totala utsläppen av växthusgaser i Sverige var 2013 56 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Skogsindustrins utsläpp av koldioxid från processerna var 2014 0,57 miljoner ton, eller 1 procent av landets totala utsläpp av växthusgaser. Stora investeringar har lett till att utsläppen mer än halverats under den senaste 10-års perioden.

CO2-utsläpp per ton avsalumassa och papper

Sveriges utsläpp av växthusgaser per sektor

Skogens utsläpp av kol över en livscykel

Utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning i Sverige

IEA International Energy Agency har jämfört CO2-utsläpp per ton producerat papper i ett stort antal länder och i denna jämförelse kommer den svenska pappersproduktionen bäst ut. Detta beror på att den svenska skogsindustrin till mer än 90 % använder biobränslen och att den el som används till mer än 90 % är fri från kolidoxidutsläpp.

Kontakt

Helena-Sjögren.jpg
Helena Sjögren Ansvarig Bioenergi08-762 72 35