Europasamarbete

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-06-12
Utvecklingen av en teknikplattform för det skogsindustriella klustret (Forest-based Sector Technology Platform, se länk till höger) påbörjades 2004. Ett visionsdokument presenterades i samband med att teknikplattformen lanserades i början av 2005. Forskningsbehoven diskuterades vid The European Forest-based Sector Research Forum i Stockholm hösten 2005 och i januari 2006 publicerades en strategisk forskningsagenda (Strategic Research Agenda - SRA) för Europa.

Arbetet med att ta fram SRA redovisades vid ett europeiskt forskningsforum i Stockholm den 9-10 november 2005 (se länk till höger). Därefter har ett flertal nationella forskningsagendor tagits fram. För mer information, se FTP:s hemsida. I november 2009 genomfördes i Stockholm den sjätte FTP-konferens FTPC2009 ”From Research to Business” (se länk till höger).

Sveriges nationella forskningsagenda - NRA Sweden

Den svenska nationella forskningsagendan blev klar i november 2006. För att främja ett framgångsrikt realiserande av den svenska nationella forksningsagendan NRA, har ett särskilt NRA-råd bildats (NRA Sweden, se länk till höger).

EU supportkontoret

En supportfunktion för skog-, trä, massa-papper- och bioenergisektorerna startades den 1 juli 2006. Syftet är att hjälpa svenska aktörer att på ett effektivt sätt nå framgång med EU-forskningsansökningar samt i genomförandet av EU-forskningsprojekt inom 7:e ramprogrammet (EU-supportkontoret, se länk till höger).