Energi

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-11-17
Tillverkningen av massa och paper är energikrävande. Generellt sett medför energianvändning en påverkan på miljön och klimatet. Av den värmeenergi som skogsindustrin använder är emellertid 96 % bioenergi, som inte ger några nettoutsläpp av koldioxid. Den el som skogsindustrin använder produceras till mer än 95 % genom kärn-, vatten-, bio och vindkraft, den är därför också befriad från koldioxidutsläpp.

Störst på bioenergi

Skogsnäringen är landets största användare av bioenergi och också den största bioenergiproducenten. Energin används till största delen internt, men betydande mängder bioenergi levereras också till övriga samhället. På många orter i Sverige tas överskottsvärme från bruken tillvara i kommunernas fjärrvärmenät. Dessutom levereras stora mängder bark, flis, spån och pellets från sågverk och massabruk till kommuner och hushåll.

Stor elanvändare

Skogsindustrin är en stor användare av elenergi. Branschens elanvändning uppgick 2014 till 19,5 TWh vilket motsvarade 14 % av den totala energianvändningen i Sverige. Tillgång till elenergi till konkurrenskraftiga priser är en nyckelfråga för skogsindustrin. Företagen gör betydande ansträngningar för att effektivisera elanvändningen och även för att öka den egna elproduktionen. Till exempel göras stora investeringar i nya pannor och mottrycksturbiner. Idag är 30% av elförbrukningen interngenererad och baserad på biobränslen.

Samarbete inom basindustrin

Skogsindustrierna är en del av SKGS som står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet. SKGS är ett samarbete mellan de elintensiva basnäringarnas branschorganisationer och arbetar uteslutande med energifrågor.

Branschstatistik om energi

Gå till Skogsindustriernas statistik och grafer kring ämnesområdet energi

Twitter Facebook LinkedIn