Ekonomi

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-01-08
Skogsindustrin spelar en relativt större roll i den svenska ekonomin än vad fallet är i övriga EU-länder, med undantag för Finland. Av svensk industris sysselsättning, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin för 10–12 procent.

Andelen av den svenska varuexporten är 12 procent. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av länets industrisysselsättning.

Skogsindustrin, särskilt massa- och pappersindustrin, är kapitalintensiv. Investeringar i nya massalinjer eller pappersmaskiner uppgår till flera miljarder kronor. I genomsnitt utgör skogsindustrin 15 - 20 procent av de totala industriinvesteringarna.

Läs mer om skogsindustrins betydelse för Sveriges ekonomi (grafer)

Exportinriktad industri

Svensk skogsindustri spelar en betydelsefull roll i den globala försörjningen av skogsindustriprodukter. Rikliga skogstillgångar i förhållande till folkmängden ger basen för en starkt exportinriktad industri, vilken har stor betydelse för den svenska ekonomin. Skogsindustrin är ofta lokaliserad på orter där industrin är den dominerande arbetsgivaren. Av hela industrin i Sverige svarar skogsindustrin för 10-12 procent av produktionsvärde, förädlingsvärde och sysselsättning. Av den totala varuexporten är drygt 12 procent skogsindustriprodukter, medan andelen av industrins investeringar överstiger 15 procent. Den senare höga andelen förklaras av att industrin är kapitalintensiv.

Sverige är globalt en skogsindustriell stormakt. Vi är väldens tredje största exportör av sågade trävaror och världens fjärde största exportör av papper och pappersmassa sammantaget. Sveriges massa- och pappersindustri är Europas tredje största, efter Tyskland och Finland. Den täcker drygt en tiondel av EU-ländernas pappersbehov. Den spelar en avgörande roll i Europas fiberförsörjning genom sin övervägande färskfiberbaserade produktion. Även den svenska massaexporten är avgörande för papperstillverkningen i länder som Tyskland, Storbritannien och Frankrike.

En femtedel av EU-ländernas konsumtion av sågade trävaror produceras i Sverige. Av den svenska exporten av massa, papper och sågade trävaror går mellan 25 och 35 procent till länder utanför EU.

Sveriges andel av världens skogsareal

Världens ledande exportörer av massa, papper och sågade trävaror

Starkt kluster i Sverige

Skogsnäringen har identifierats som ett starkt kluster i Sverige. Samarbete sker med leverantörer inom maskin- och kemiindustrin, transportsektorn, IT-industrin, byggsektorn med flera. Forsknings- och utbildningsväsendet är viktiga parter i klustret. Genom samarbetet genereras sysselsättning och utveckling av kunskap och kompetens i hela klustret. Varje anställd i skogsindustrin ger sysselsättning för ytterligare två hos leverantörer av varor och tjänster till industrin.

Branschstruktur

De nordiska skogsindustriföretagen är mycket aktiva i den globala omstruktureringen. De äger drygt hälften av produktionskapaciteten för papper i västra Europa. Etablering genom förvärv och sammanslagningar har också skett utanför västra Europa. I sågverksindustrin sker en stark strukturomvandling. De tio största sågverksföretagen i Sverige svarar för närmare 60 procent av produktionen.

Översikt över skogsindustrins delbranscher
Översikt över massaindustrin 1980 - 2014
Översikt över pappersindustrin 1980 - 2014
Översikt över sågverksindustrin 1980 - 2014
 

Kontakt

grynfarb11032015_DSC4192.jpg
Mats KinnwallChefekonom08-762 72 66