Skogsindustrierna i Almedalen 2011

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-07-08
Skogsindustrierna är på plats under Almedalsveckan och planerar att genomföra ett antal seminarier och vara med som medarrangörer på andra.

Det hände i Almedalen

4:e juli 12:30-14:00 Vem tar ditt jobb

Måndagen den 4 juli kl 12.30 anordnade Skogsindustrierna och TMF ett gemensamt arbetsgivarseminarium med rubriken - Vem tar ditt jobb? Seminariet baserades på en rapport med samma namn och rapporten baserades på en gemensam undersökning om vilken påverkan lag och avtal har på företagsklimatet inom industrin.

På seminariet deltog; Henrik Bäckström, vd på Bemanningsföretagen, Tommy Andersson, förste vice ordförande och avtalssekreterare på GS-facket, Camilla Frankelius, förhandlingschef industrin, för Sveriges Ingenjörer, Per Hidesten, vice vd och förhandlingsdirektör på Skogsindustrierna, David Johnsson, vice vd och förhandlingschef på TMF samt Andreas Edenman chefsjurist för Skogsindustrierna och TMF.

Undersökningen bekräftade arbetstagarnas bild av vilka framtidsutmaningar som branscherna står inför. Sveriges Ingenjörer var öppna för nya avtalslösningar givet att deras medlemmars intressen kan tillgodoses.

GS-facket, Tommy Andersson underströk vikten av företagsnära lösningar när det gäller avtalsturlistor och menade att redan idag träffas många avtalsturlistor som tar tillvara både företagens och individernas intressen.

Eftersom Skogsindustriernas och TMFs medlemsföretag ser svårigheter i att hantera konjunktursvängningar och lösa kompetensfrågor i den alltmer hårda globala konkurrensen, efterlystes från deras representanter helt nya avtalslösningar som säkerställer företagens behov av kompetens vid uppsägningssituationer.

Flera av parterna verkade överrens om att svenska arbetsmarknaden behöver diskutera en framtida ”permitteringsmodell” som snabbt kan reducera personalkostnaderna men samtidigt behålla kompetensen kvar i företagen för framtiden.

Bemanningsföretagen såg att deras företag var en del av lösningen men ställde dock frågan hur en permitteringsmodell skulle finansieras och om det är detta arbetsmarknaden egentligen behöver.

Per Hidesten, vice vd och förhandlingsdirektör, Skogsindustrierna.

Tommy Andersson, förste vice ordförande och avtalssekreterare, GS-Facket, Andreas Edenman, chefsjurist, Skogsindustrierna, David Johnsson, vice vd och förhandlingschef, Trä- och Möbelföretagen

Läs pressmeddelandet

Ladda ner rapporten

Ladda ner presentationen från seminariet

5:e juli 08:30-10:00 Alla ska med! Även vitryggen. Ett seminarium om skogsbruk och biologisk mångfald

Skogsindustriernas seminarium om biologisk mångfald den 5 juli i Almedalen var välbesökt.

Sverige har aldrig haft så mycket skog som nu, inleder Skogsindustriernas vd, Marie S Arwidson. Sedan 1903, då vår första moderna skogsvårdslag kom, har det skett ett gigantiskt restaureringsarbete som vi kan vara stolta över.

Per Simonsson, SCA, fortsätter med att beskriva att det är ett gemensamt ansvar för alla markägare, små som stora, att bevara den biologiska mångfalden. SCA fokuserar i sitt naturvårdsarbete framför allt på strukturer och inte på rödlistade arter. Per Simonsson påpekar att även om det är en investering för framtiden så är ändå kostnaderna för SCAs naturvårdsarbete ca 200 miljoner kr/år.

Skogsindustriernas skogsdirektör Mårten Larsson presenterar rapporten "Levande Skogar". Det är första gången som skogsindustrin samlat redovisar sina målsättningar och resultat gällande biologisk mångfald. Det är kombinationen av tiden och rummet som är viktig för att nå stort genomslag, men vi måste komma ihåg att det är en långsam process.

Johan Bodegård från ArtDatabanken berättar vidare hur de arbetar utifrån arternas perspektiv. Johan förklarar att rödlistan är en prognos över risken att dö ut i ett 100 års perspektiv. Rödlistan är inte en lista över sällsynta arter. Det är inte heller en prioritering över vad som är viktigast att bevara. De praktiska naturvårdsinsatserna har haft positiva effekter. Bland annat har naturvårdsarbetet förbättrat läget för för däggdjur, fåglar och groddjur. Det positiva arbetet i skogsbruket är enormt viktigt men är inte tillräckligt för att klara mångfalden. Det blir sämre innan det blir bättre. Förändringarna i naturen går långsamt.

Seminariet avslutades med en paneldiskussion ledd av Linda Eriksson, Skogsindustrierna. Kew Nordqvist (MP) menade att större avsatta arealer skyddad skog behövs. Han uppskattade det arbete som görs av industrin men frågar sig hur det överensstämmer med alla larmrapporter kring naturvård i skogen. Johan Hultberg (M) välkomnade skogsindustrins initiativ och ser fram emot uppföljningsrapporten där resultatet så småningom bör visa på förbättringar.

Ladda ner presentationen från seminariet


Arrangemang

4:e juli

11:00-12:45 Framtida samverkan kring strategiska innovationsområden

12:30-14:00 Vem tar ditt jobb?

5:e juli

08:30-10:00 Alla ska med! Även vitryggen. Ett seminarium om skogsbruk och biologisk mångfald.

10:30-12:00 Mer lastbil - mindre utsläpp! Hur är det möjligt?

13:00-17:00 Sveriges råvaror för Europa

6:e juli

09:00-10:45 Framtiden förutsätter säker tillgång på el till konkurrenskraftiga priser

13:00-14:30 Industrin - Välfärdens motor?

13:15-14:30 One size fits all? – Ska forskningspolitiken se skillnader i branscher?


4:e juli -

Framtida samverkan kring strategiska innovationsområden

Tid: 11:00-12:45
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen.
Lokal: Vall

Forskningens relevans för näringslivet och samhället måste öka och samverkan mellan samhällsaktörer, näringsliv och akademi behöver stärkas för att utveckla Sveriges framtida konkurrens- och attraktionskraft samt för att lösa viktiga samhällsutmaningar. Forskningssatsningar i samarbete med industrin blir bättre visar utvärderingar. På seminariet diskuterar VINNOVA i samverkan med Teknikföretagen, IF Metall, Sveriges Ingenjörer, Unionen, Jernkontoret, Skogsindustrierna, Innovationsbron, RISE och Forska!

Sveriges framtida samverkan kring strategiska innovationsområden för ökad forskningskvalitet, kommersialisering och en stärkt svensk konkurrenskraft och samhällsnytta.

Medverkar gör bland annat Peter Honeth, statssekreterare, Utbildningsdepartementet. Stefan Löfven, förbundssekreterare, IF Metall. Lars-Eric Aaro, vd, LKAB. Karin Markides, rektor, Chalmers. Pontus de Laval, teknikchef, Saab Aeronautics. Helena Malmqvist, Head of External Research Collaborations.
 

Vem tar ditt jobb? -

Tid: 12:30-14:00
Plats: Bolaget, Stora Torget 6, Visby

Hur ska vi inom industrin slippa ställa frågan "Vem tar ditt jobb"? På seminariet diskuterar företrädare för arbetsmarknadens partner behovet av förändringar av kollektivavtalens funktion på framtidens arbetsmarknad.

Seminariet är ett samarrangemang mellan Trä- och Möbelföretagen och Skogsindustrierna.

Medverkande är bland annat Henrik Bäckström, förbundsdirektör, Bemanningsföretagen, Tommy Andersson, förste vice ordförande och avtalssekreterare, GS-Facket, Per Hidesten, vice vd och förhandlingsdirektör, Skogsindustrierna, David Johnsson, vice vd och förhandlingschef, Trä- och Möbelföretagen, Andreas Edenman, chefsjurist, Skogsindustrierna, Moderator, Nicklas Mattsson, Svenskt Näringsliv.

Läs mer här


5:e juli -

Alla ska med! Även vitryggen. Ett seminarium om skogsbruk och biologisk mångfald.

Tid: 08:30-10:00
Plats: Clematis, Strandgatan 20, Visby

Biologisk mångfald berör alla, och alla arter ska fortleva. Så kan innehållet i Skogsindustriernas seminarium om biologisk mångfald sammanfattas. En rapport som för första gången ger en samlad bild av skogsindustrins arbete diskuteras med en bred panel med företag, forskare och politiker.

Medverkar gör bland annat Mårten Larsson, skogsdirektör, Skogsindustrierna, Marie S Arwidson, vd, Skogsindustrierna, Per Simonsson, skogsekolog, SCA, Johan Bodegård, ArtDatabanken, Johan Hultberg, Moderaterna och Kew Nordquist, Miljöpartiet.

Läs mer här

Mer information kring rapporten hittar du här

Mer lastbil - mindre utsläpp! Hur är det möjligt? -

Tid: 10:30-12:00
Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan, Sal B 25 

Genom att satsa på längre lastbilar kan utsläppen från lastbilstransporter minskas radikalt utan att trafiksäkerheten minskar eller buller och slitage ökar. På seminariet diskuterar företrädare för transportköpare, tillverkare, forskare m.fl. scenarier för framtida transporter med lågt utsläpp. 

Medverkande är bland annat Mårten Larsson, Skogsindustrierna, Claes Löfroth, Skogforsk, Lennart Pilskog, Volvo Lastvagnar, Anders Berntsson, Trafikverket, Johan Lindström, Sveriges Åkeriföretag och Sten Bergheden, (M) riksdagsledamot Trafikutskottet. Moderator, Bertil Moldén, VD BIL Sweden.

Ladda ner programmet

Läs mer här

Sveriges råvaror för Europa -

Tid: 13:00-17:00
Plats: Biostaden Borgen, Hästgatan 24

Ett seminarium om Råvaror för Europa inom ramen för en Nationell godsstrategi. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd medverkar med ett anförande om Nationell godsstrategi för effektiva transporter i Sverige. Ordförande i Skogsindustriernas Transportkommitté Stig Wiklund har en presentation under temat: Transporternas betydelse för industrin i Europa.

Ladda ner programmet

Läs mer här


6:e juli -

Framtiden förutsätter säker tillgång på el till konkurrenskraftiga priser

Tid: 09:00-10:45
Plats: M/S Teaterskeppet, Fartyg i Visby hamn

Seminariumet arrangeras i samarbete mellan Svensk Energi, Svenskt Näringsliv och SKGS.

Framtidens jobb och välfärd kräver en bra energipolitik. Är elförsörjningen för viktig för att skötas av marknaden? Att visa att en säker till gång på el till konkurrenskraftiga priser är en förutsättning för framtidens företag, jobb och välfärd. Utgångspunkten är baskraftens betydelse och behovet av att säkra att nödvändiga investeringar i elproduktion genomförs.

Medverkar gör bland annat Stefan Löfven, förbundsordförande, IF Metall, Daniel Johansson, statssekreterare, Näringsdepartementet, Ceclie Tenfjord-Toftby, riksdagsledamot, M. Börje Vestlund, riksdagsledamot, S. Stefan Fölster, chefsekonom, Svenskt Näringsliv, Niclas Damsgaard, direktör, SWECO, Bo Annvik, ordförande, SKGS och Anders Ericsson, ordförande, Svensk Energi. m fl.

Läs mer här

Industrin – välfärdens motor? -

Tid: 13:00-14:30
Plats: Fartyg i Visby hamn, m/s Sigyn

Skogsindustrierna arrangerar tillsammans med Teknikföretagen, Unionen, Plast & Kemiföretagen IF Metall ett seminarium i Almedalen.

Dagens debatt handlar mycket om tjänstesamhället, gröna jobb och vårdsektorn. Men hur mycket betyder industrin för dagens Sverige och dess medborgare. Finns det någon motsättning mellan industri och tjänster? Förblir de stora svenska företagen svenskägda? Har vi även framledes väl fungerande och konkurrenskraftiga industriföretag utan att vi måste vidta särskilda åtgärder såväl från företagens som politikens sida?

Seminariet består av två delar. Den första beskriver och analyserar industrins betydelse för välfärd, sysselsättning och utveckling. Företrädare för Metall/Unionen och arbetsgivarorganisationerna ger sina analyser av industrins position i Sverige.
Del två består av en diskussion mellan politiska och fackliga företrädare samt näringslivsföreträdare om hur det ser ut och vad som kan göras för att påverka i en önskvärd riktning.

13.00
Vad betyder industrin för det svenska samhället?
Hur ser utvecklingen ut för svensk industri? Vad krävs för en bra utveckling framöver?

Mårten Larsson, Direktör Skogsindustrierna
Ola Asplund, chefsekonom IF Metall
Daniel Lind, chefsekonom Unionen

13.30
Kan man påverka industrins utveckling?
Vilka är industrins viktigaste framtidsfrågor? Skiljer sig uppfattningarna mellan blocken om vilken politik som är bra och nödvändig för att utveckla industrin?
Vilka är industrins viktigaste framtidsfrågor? Finns det skillnader mellan blocken om vilken politik som är bra och nödvändig för att utveckla industrin? Vilket är det politiska ansvaret för utvecklingen? Hur viktiga är ansvarsfulla avtal?

Mats Odell,
riksdagen, ordförande näringsutskottet
Tommy Waidelich, riksdagsman (s),ekonomisk-politisk talesperson
Cecilia Fahlberg, förbundsordförande Unionen
Stefan Löfven, förbundsordförande IF Metall
Åke Svensson, vd Teknikföretagen
Kristina Alsén, landshövding Kronoberg län

Moderator: Peter Nygårds

One size fits all? – Ska forskningspolitiken se skillnader i branscher? -

Tid: 13:15-14:30
Plats: Trädgården, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Visby

En jury bestående av statssekreterare Peter Honeth, Utbildningsdepartementet, samt två ungdomspolitiker - Ida Gabrielsson (V) och Magnus Andersson (C) får bedöma och värdera olika ”branschkandidaters” presentationer på varför (eller varför inte) staten ska satsa på deras bransch. Juryn poängsätter de tävlandes presentation och argument med snabba betyg (1-10).

De deltagande är:
Lars Persson, vd Rymdbolaget – ”I rymden är innovation vardag, därför sätter vi högst mål”
Jan Nygren, Högskolan Väst – ”Flygforskning utmanar och utvecklar”
Greta Fossum, Skogsindustrierna – “Forskning åt skogen för Sverige”
Anna Nilsson Vindefjärd, Forska!Sverige – “Patienter, företag och samhälle vinnare av medicinsk forskning”

Avslutningsvis diskuterar juryn i en paneldiskussion framtidens forskningssatsningar – ska de se branschers olikheter?

Läs mer här


Förevent i Rosendal den 31:a maj

Den 31:a maj anordnade Skogsindustrierna ett seminarium i Rosendal där bland annat mångfaldsrapportens resultat presenterades. Eventet är en del av gemensamma aktiviteter i Almedalen 2010.

Läs mer här