Skogsindustrierna i Almedalen 2012

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-06-26
Skogsindustrierna är på plats under Almedalsveckan och genomför ett antal seminarier och är med som medarrangörer på andra.

Arrangemang

3 juli

10.00-12.00 Den svenska modellen för skogsbruk - tar industrin sitt ansvar?

15.30-17.00 Nya avtal för nya jobb

16.00-17.30 Mer lastbil – mindre utsläpp! En väg till det biobaserade samhället!

20.00-21.30 Träbyggnadsmingel

4 juli

10.00-11.00 Modernt träbyggande ger alla kommuner möjlighet att bygga, även för unga

10.00-12.00 Mors lilla olle på kalhygget går

13.00-14.00 Miljonprogrammet - en bra affär!

15.00-16.00 Plantera ett höghus! Klarar vi klimatet utan träbyggande?

15.30-17.30 Ger Sveriges energi- och klimatpolitik fler jobb i ”Långtbortistan”? – ett samtal om energi- och klimatpolitik för framtidens konkurrenskraft

5 juli

10.15-11.15 Hur stora ska löneskillnaderna vara?

6 juli

12.00-13.00 Kejsarens nya kläder - hur kilometerskatt blev omdöpt till lastbilsskatt och vägsliteavgift

13.00-14.00 Skogsriket – lösningen på de stora samhällsutmaningarna?


3 juli

Den svenska modellen för skogsbruk - tar industrin sitt ansvar?

Tid: 10.00-12.00
Plats: Stora Torget
Lokal: Bolaget

Den svenska skogslagstiftningen bygger på frihet under ansvar och har jämställda mål för produktion och miljö.

Skogsbrukets miljöhänsyn debatteras inte minst med koppling till miljömålsberedningens pågående uppdrag om markanvändning. I seminariet diskuteras hur skogsbruket tar detta ansvar.

Medverkar gör bl.a. Karin Åström vice ordförande Svenska Naturskyddsföreningen, Helena Leander (MP) ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, samt Johan Hultberg (M) ledamot Miljö- och jordbruksutskottet.
 
Läs mer här

Nya avtal för nya jobb

Tid: 15.30-17.00
Plats: Stora Torget
Lokal: Bolaget

Skogsindustrierna och Trä- och Möbelföretagen bjuder in till diskussion om hur arbetsmarknadslagstiftning, kollektivavtal och attityder behöver ses över för att kunna skapa nya riktiga jobb och därmed ta emot fler unga (och andra nya) i industrin.

Frågan om ungdomsarbetslöshet är högt upp på den politiska dagordningen. Inom skogs- och träindustrin är situationen paradoxal; vi ser stora rekryteringsbehov under de kommande åren samtidigt som ungdomsarbetslösheten är stor på de orter där företagen finns och är viktiga arbetsgivare. Idag är det många företag som ser hinder för att anställa ungdomar trots att de behövs. De här hindren måste bort – detta för att ge fler ungdomar möjlighet att få riktiga jobb och för att säkerställa företagens behov av ny arbetskraft. Vi diskuterar hur arbetsmarknadslagstiftning, kollektivavtal och attityder behöver ses över för att kunna ta emot fler unga (och andra nya) i industrin. De kommer att behövas!

I diskussionen deltar parterna från industrin, företagare och politiker.

Medverkar gör David Johnsson, Förhandlingschef vice vd, Trä- och Möbelföretagen och Per Hidensten, Förhandlingsdirektör vice vd, Skogsindustrierna.

Läs mer här

Mer lastbil – mindre utsläpp! En väg till det biobaserade samhället!

Tid: 16.00-17.30
Plats: Högskolan
Lokal: sal B25

Genom effektiva transporter med högkapacitetsfordon kan vi transportera mer med färre lastbilar och därmed mindre utsläpp, utan att äventyra trafiksäkerhet eller vägslitage. Seminariet är det första för att på bredare skala introducera det nya forskningsprojektet ETTdemo. Med ETTdemo vill vi visa visionen att ha dessa lastbilar över hela Sverige, hur mycket utsläpp som minskas, samt hur detta även gynnar järnvägen!

Medverkar gör bl.a. Stina Bergström (MP) ledamot Trafikutskottet, Sten Bergheden (M) ledamot Trafikutskottet, Anders Åkesson (C) ledamot Trafikutskottet, Inge Vierth forskare VTI och Claes Löfroth Skogforsk.

Träbyggnadsmingel

Tid: 20.00-21.30
Plats: Skeppsbron 8, Visby hamn
Lokal: Restaurang Kalas

Flerbostadshus, broar och bensinstationer – det finns inga begränsningar för vad moderna träbyggsystem kan användas till. I Almedalen berättar vi mer om den klimatsmarta och resurseffektiva träbyggnadstekniken. Välkommen till vårt mingel den 3 juli!

Anmälan görs via Sveriges Träbyggnadskansli


4 juli

Modernt träbyggande ger alla kommuner möjlighet att bygga, även för unga

Tid: 10.00-11.00
Plats: Skeppsbron 8, Visby hamn
Lokal: Restaurang Kalas

Om finansiella och tekniska utmaningar och lösningar! Konkreta exempel för små och stora kommuner.

Anmälan görs via Sveriges Träbyggnadskansli

Mors lilla olle på kalhygget går

Tid: 10.00-12-00
Plats: Högskolan på Gotland, Cramérg. 3
Arrangör: Svenska Naturskyddsföreningen

Det svenska skogslandskapet är i slutfasen av en omfattande omvandling. Skogsekosystemen utarmas och situationen är kritisk för många av skogens djur och växter. Vi står inför stora framtida utmaningar för att bevara skogens alla värden. I skogsvårdslagen ska miljö och produktion väga lika, men i verkligheten ser vi ett fragmenterat skogslandskap där livsmiljöerna för många växt- och djurarter kraftigt har reducerats och försämrats.  Vems är egentligen naturresursen skog? Vad vill vi ha skogen till?

Medverkande är Mårten Larsson skogsdirektör Skogsindustrierna, Sebastian Kirppu Årets miljöhjälte 2011, Britt-Marie Sundström fritidspedagog/utomhuspedagog, Martin Jentzen Silvaskog.

Moderator: Karin Åström

Miljonprogrammet - en bra affär!

Tid: 13.00-14.00
Plats: Skeppsbron 8, Visby hamn
Lokal: Restaurang Kalas

Vi visar goda exempel på hur man kan lösa problemen på bra och lukrativa sätt för de slitna Miljonprogramsområdena.

Anmälan görs via Sveriges Träbyggnadskansli

Plantera ett höghus! Klarar vi klimatet utan träbyggande?

Tid: 15.00-16.00
Plats: Skeppsbron 8, Visby hamn
Lokal: Restaurang Kalas

Resurssmarta bostäder för grön tillväxt och klimateffektivitet - funkar det?

Anmälan görs via Sveriges Träbyggnadskansli

Ger Sveriges energi- och klimatpolitik fler jobb i ”Långtbortistan”? – ett samtal om energi- och klimatpolitik för framtidens konkurrenskraft

Tid: 15.30-17.30
Plats: Högskolan
Lokal: sal B25

Såväl inom Sverige som i EU diskuteras färdplaner för kraftigt minskade klimatutsläpp med utblick mot 2050. Hur Sverige och Europa kan balansera konkurrenskraft med ambitiösa mål är en av de stora knäckfrågorna, särskilt i avsaknad av ett globalt ramverk för klimatet.

På seminariet diskuteras om den energi- och klimatpolitik som förs i Sverige och inom EU leder till att vi står bättre rustade inför framtiden – kan vi klara målen och samtidigt öka konkurrenskraften? Vilka styrmedel behövs, och hur tar vi bättre tillvara på innovationskraften och affärsmöjligheterna i klimatomställningen?

Medverkar gör bl.a. Martin Ådahl, VD tankesmedjan Fores, Christian Sandström, Tekn. Dr. och rapportförfattare Timbro, Maria Sunér Fleming Svenskt Näringsliv, Kjell Jansson, Svensk Energi.

Moderator Nicklas Mattsson, Svenskt Näringsliv.

Arrangörer är Svenskt Näringsliv, SKGS och Svensk Energi.


5 juli

Hur stora ska löneskillnaderna vara?

Arrangör: LO
Tid: 10.15-11.15
Lokal: Ljusgården
Förtäring: Fika

Svensk lönebildning har reducerats till att alla ska tilldelas den procentsats som förhandlas fram av de normerande avtalen. Vad innebär det för löneskillnaderna mellan kvinnor och män, arbetare och tjänstemän? Vad händer med partsförhållandena och partsautonomin? Finns det alternativ?

Medverkande är Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare. Cecilia Fahlberg, förbundsordförande Unionen. Malin Ackholt, avtalssekreterare Hotell- och restaurangfacket. Åsa Kjellberg Khan, vice vd EIO och Per Hidesten, vice vd Skogsindustrierna.

Moderator är Sigrid Bøe, LO.


6 juli

Kejsarens nya kläder - hur kilometerskatt blev omdöpt till lastbilsskatt och vägsliteavgift

Tid: 12:00-13:00
Plats: Högskolan,
Lokal: sal B25

Kilometerskatt för tunga vägtransporter i Sverige diskuteras och debatteras och har återuppstått under nya namn som slitageavgift och lastbilskatt. Kilometerskatt för tunga vägtransporter skulle påverka svensk basindustri mycket negativt, särskilt i glesbygd. Förespråkare menar att det skulle ge positiva miljöeffekter. Vi slår hål på myter och debatterar.

Vi bjuder på lunchmacka.

Medverkar gör bl.a. Jan-Henrik Sandberg ordförande fackförbundet Pappers, Leif Jakobsson (S) vice ordförande Skatteutskottet, Mats Pertoft (MP) ledamot Skatteutskottet, Lena Asplund (M) ledamot Skatteutskottet samt Karolina Boholm transportdirektör Skogsindustrierna och Johan Lindström vd Sveriges Åkeriföretag.

Skogsriket – lösningen på de stora samhällsutmaningarna?

Tid: 13.00-14.00
Plats: Stora Torget
Lokal: Bolaget

Framtiden måste mötas med en omställning till hållbara material och produkter. Skogen kan bidra till lösningen, men då krävs en långsiktig forskningspolitik.

Politik, industri och forskare debatterar vad som krävs för en svensk biobaserad samhällsekonomi och hur vi gör affärer av det gröna guldet.

Medverkar gör bl.a. Eskil Erlandsson (C) landsbygdsminister, Örjan Petterson SCA R&D Centre AB, Catharina Ottestam, Innventia AB, Marie Wall enhetschef VINNOVA och Jan Lagerström forskningsdirektör Skogsindustrierna.

Läs mer här
 

Relaterade länkar

2012 / Aktivitet / Almedalen