Branschen

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-03-22
Skogsindustrin är en hörnsten i den svenska ekonomin och en av Sveriges viktigaste basindustrier som skapar sysselsättning i hela landet. Med sin naturliga råvara har skogsindustrin och skogsindustrins produkter en nyckelroll i utvecklingen mot ett hållbart, biobaserat samhälle. Skogsindustrierna och Skogsindustriernas medlemsföretag har antagit en vision för skogsnäringen:

Skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi

Genom att tillvarata skogens möjligheter gör vi så att den globala bioekonomin växer. Det är avgörande för Sverige, men också för resten av världen. Genom att erbjuda produkter som alla människor behöver i sin vardag skapar vi en hållbar framtid.

Skogsindustrin, bioekonomin och skogens resurser

En övergång till en biobaserad ekonomi är nödvändig för att minska klimatpåverkan. Omställningen till bioekonomin bygger på en övergång till en ekonomi grundad på förnybara råvaror producerade genom hållbar användning av ekosystemtjänster från mark och vatten. Den svenska skogens viktigaste ekosystemtjänst är produktionen av förnybar råvara genom fotosyntesen.

Skogen och skogsindustrins produkter har därmed en nyckelroll i bioekonomin och för att minska klimatpåverkan. Ur klimatsynpunkt är skogsresursen mycket värdefull: växande skogar binder koldioxid, och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Produkternas klimatfördelar beror på att de tillsammans med den växande skogen bildar ett kretslopp av koldioxid.

Bioekonomin bygger på materialväxling där förnybara produkter ersätter produkter som är tillverkade av fossil olja eller som förbrukar stora mängder energi när de tillverkas. Det innebär också att biobränslen ersätter fossila bränslen. Att övergå från att använda fossila råvaror och fossil energi till förnybart ger stort bidrag till att minska klimatförändringen framförallt genom de utsläpp som samhället undviker genom att använda förnybara resurser.

Trävaror, papper, förpackningsmaterial, hygienpapper är traditionella produkter men skogsindustrin är även den störste producenten och användaren av biobränsle i Sverige. Branschen producerar el av biobränslen och levererar fjärrvärme till de kommunala näten. Några skogsindustriföretag har investerat i vindkraftverk.

Läs mer om bioekonomi

Skogsindustrin betydelsefull för svensk ekonomi

Skogsindustrin1 spelar en stor roll i den svenska ekonomin. Av svensk industris sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin för 9–12 procent. Den är starkt exportinriktad och eftersom råvaran till största delen är
inhemsk och importen av skogsindustriprodukter relativt liten ger skogsindustrin ett betydande bidrag till Sveriges handelsbalans.

Av massa- och pappersproduktionen exporteras nära 90 procent, och motsvarande för sågade trävaror är nära 70 procent.

Sverige – en skogsindustriell stormakt globalt

Sverige är världens tredje största exportör av papper, massa och sågade trävaror sammanlagt. I Europa är den svenska massa- och pappersindustrin respektive sågverksindustrin efter Tyskland störst som producent. Så mycket som en fjärdedel av förbrukningen av pappersmassa i EU tillverkas i Sverige.

Av EU-ländernas konsumtion av sågade trävaror tillverkas 15 procent i Sverige och motsvarande andel för papper är omkring tio procent.

Av den svenska exporten av massa och papper respektive sågade trävaror gick år 2014 ca 30 respektive 45 procent till länder utanför EU.

Världens ledande exportörer

Sysselsättning och klustersamverkan

Skogsnäringen2 har identifierats som ett starkt kluster i Sverige. Samarbete sker med leverantörer inom maskin- och kemiindustrin, transportsektorn, IT-industrin, byggsektorn med flera. Även forsknings- och utbildningsväsendet är viktiga parter i klustret. Genom detta samarbete genereras sysselsättning och ökad kunskap och kompetens. Med den utveckling av nya produkter från skogsråvaran som pågår hos många företag, forskningsinstitut, högskolor och universitet bedöms klustret stärkas ytterligare.

Skogsindustrin ger direkt arbete åt nära 55 000 personer i Sverige. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen. Tillsammans med sina underleverantörer ska¬par skogsindustrin uppemot 175 000 arbeten.

Teknik, kunskap och investeringar

Skogsindustrin är teknik- och kunskapsintensiv med högteknologiska processer och produkter med stort kunskapsinnehåll. Skogsindustrin, särskilt massa- och pappersindustrin, är kapitalintensiv, och investeringar i nya massalinjer eller pappersmaskiner uppgår till flera miljarder kronor. I genomsnitt utgör skogsindustrins investeringar 15–20 procent av de totala industriinvesteringarna.

En stor del av investeringarna i skogsindustrin har länge varit i huvudsak miljö- och energirelaterade, men under det senaste året har stora investeringar i kapacitetsutbyggnad igångsatts. Att effektivisera tillverkningen, öka skogstillväxten och utveckla nya produkter med högt förädlingsvärde är prioriterade områden för forskning och utveckling.

Sveriges andelar av världens

1 Till skogsindustri räknas här massa- och pappersindustrin, sågverksindustrin, träskiveindustrin, tillverkning av förpackningar av trä, papper och papp samt snickeriindustrin och tillverkning av förädlade träbränslen. Den enskilt största sektorn är pappersindustrin.

2 Skogsnäringen definieras här som skogsbruket och skogsindustrin.

Twitter Facebook LinkedIn

Kontakt

grynfarb11032015_DSC4192.jpg
Mats KinnwallChefekonom08-762 72 66